CONTRACT PRESTĂRI SERVICII DE INSTRUIRE

 

Nr.________           Data: ____________________

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Între ,,M WORKS’’ S.R.L., cu sediul în  mun. Chișinău, str. Pușkin 22, R. Moldova, cod fiscal 1019600003538, Banca: BC “Moldindconbank” SA, Codul Băncii: MOLDMD2X334, IBAN: MD06ML000000022514342069 reprezentat de BUDĂIANU Sergiu cu funcția de administrator, în calitate de ,,Prestator” pe de o parte, și __________________________________, IDNP _______________________, in calitate de ,,Beneficiar’’ pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE INSTRUIRE.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 1. Obiectul contractului reprezintă prestarea de servicii în domeniul învățământului, constând în dobândirea și/sau perfecționarea cunoștințelor de  matematică pregătire Bacalaureat/Examen Gimnaziu/Teză Liceu de către client.

 2. Pe întreaga perioadă de instruire clientul va putea frecventa ________________  lecții de matematică.

 3. După frecventarea tuturor lecțiilor indicate în prezentul contract, clientul poate continua instruirea doar după semnarea unui acord adițional care se anexează contractului.

III. NUMĂR DE CURSANȚI ȘI PLASAREA IN GRUPE DE STUDIU

 1. Cursanții sunt repartizați în grupe la profesori conform hotărârii interne a administrației.

 2. Plasarea în grupele de studiu se face pe baza unui test verbal/scris de plasament și/sau în dependență de notele medii la matematică și/sau aprecierea profesorului după prima lecție de probă.

 3. Numărul maxim de cursanți dintr-o grupă este de 4(patru)/5(cinci)/6(șase), iar numărul minim pentru care se ține ședința de curs este de 1(unu).

 4. În cazul în care trei lecții la rând prezența la ore se reduce la 1(unu) elev, grupa se dizolvă cu returnarea diferenței sumei bănești; iar cursantul ce dorește să continue cursul, este transferat într-o altă grupă

IV. COSTUL INSTRUIRII și REZILIEREA CONTRACTULUI

 1. Costul instruirii este de ________________________ și constituie plata pentru ________________________ lecții.

 2. Clientul se obligă să achite întreaga sumă de instruire. Achitarea se face la bancă în contul firmei până la data de ________________________.

 3. În cazul în care, după efectuarea plății taxei de participare, clientul renunță la curs, contractul se reziliază, iar sumele plătite se restituie, reținându-se doar suma pentru orele frecventate.

 4. În cazul în care clientul nu achită integral suma pentru taxa de studii, prestatorul este în drept să întreprindă măsuri de executare forțată, utilizând mijloace legale pentru aceasta (companii de încasări datorii, judecată, etc.)

 5. Prima lecție de probă nu se achită. Lecția de probă nu este inclusă în numărul orelor din acest contract.

 6. Lipsa de la lecție se va pune ca prezență; lecțiile absentate pot fi recuperate, dar nu mai mult de 3(trei); recuperarea lecției se coordonează cu profesorul și se face numai dacă sunt locuri libere în alte grupe.

 7. Rezilierea prezentului contract se face prin acordul de voință a părților numai după ce ambele părți și-au executat obligațiile lor.

V. GARANȚII

 1. Prestatorul de servicii garantează următoarele:

 1. organizarea lecțiilor de matematică în sală de clasă/clasă virtuală, lecția având durata de 60(șaizeci) minute.

 2. parcurgerea materialului necesar de a susține examenul/testul la matematică pentru care s-a optat.

 3. organizarea lecțiilor fără anulări/amânări repetate ale sesiunilor

 4. predarea materialului de către profesor calificat în a face acest lucru

 1. Prestatorul de servicii NU garantează următoarele:

 1. în urma lecțiilor cursantul va susține examenul de bacalaureat la matematică, aceasta este responsabilitatea elevului

 2. în urma lecțiilor cursantul va susține oricare alt examen, teză, test, lucrare de control la matematică, aceasta este responsabilitatea elevului

VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 1. Prestatorul de servicii se obligă:

 1. să pună la dispoziția clientului săli dotate corespunzător necesare desfășurării in condiții optime a  

                 procesului educațional;

 1. să lucreze cu cadre bine pregătite profesional, capabile să anticipeze nevoile clientului;

 2. să anunțe clientul de eventualele anulări sau reprogramări ale ședințelor de curs, în cazul imposibilității susținerii acestora de către profesor;

 3. să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare stabilit de comun acord între părți.

 1. Beneficiarul serviciilor se obligă:

 1. să frecventeze constant cursurile și să urmeze indicațiile profesorului cu privire la modul de pregătire, teme, lucru pentru acasă, etc.

 2. să utilizeze resursele materiale, tehnice și altele asemenea potrivit scopului și destinației acestora și numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea sau distrugerea acestora;

 3. să achite pagubele în caz de degradare sau deteriorarea a materialelor tehnice

 4. în cazul în care cursantul lipsește mai mult de trei ore la rând de la lecții, el este eliminat din grupă, diferența de bani se returnează.

VII. NOTIFICĂRI

 1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 2. Dacă notificarea se trimite prin telefon/internet/sms, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

 3. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre părți, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII

 1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentanții lor.

 2. În cazul in care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

IX. CLAUZE FINALE

 1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice alta înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Administrator: BUDĂIANU Sergiu ________________        Beneficiar: _______________________________

Cea mai rapidă cale de a face legătura cu noi este prin Facebook Messenger.
Scrie-ne acum un mesaj și obține detaliile care te interesează!
 • Facebook_Messenger-512
 • Instagram

Examen.md

Legal

Prețuri

© 2018-2020 Examen.md. Toate drepturile rezervate.